Ý nghĩa của từ Viên mãn kinh là gì:

Viên mãn kinh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Viên mãn kinh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Viên mãn kinh mình

1.

0   0

Viên mãn kinh


The complete, or all-inclusive sùtra, a term applied to the Hoa Nghiêm kinh.
Nguồn: buddhismtoday.com


Thêm ý nghĩa của Viên mãn kinh
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Viên mãn Viên mật >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa