Ý nghĩa của từ Sân phiền não là gì:

Sân phiền não nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Sân phiền não Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sân phiền não mình

1.

0   0

Sân phiền não


The passion or defilement of anger.
Nguồn: buddhismtoday.com


Thêm ý nghĩa của Sân phiền não
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< vôi ăn trầu Sân si >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa