Ý nghĩa của từ Sân phiền não là gì:
Sân phiền não nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Sân phiền não Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sân phiền não mình

1

0   0

Sân phiền não


The passion or defilement of anger.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Sân phiền não
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vôi ăn trầu Sân si >>