Ý nghĩa của từ Allosaurus là gì:

Allosaurus nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Allosaurus. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Allosaurus mình

1.

0   0

Allosaurus


Allosaurus /ˌælɵˈsɔrəs/ là một chi khủng long theropoda sống cách ngày nay 155 tới 150 triệu năm trước vào cuối kỷ Jura (Kimmeridgian tới đầu Tithonian). Tên "Al [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2.

0   0

Allosaurus


Allosaurus /ˌælɵˈsɔrəs/ là một chi khủng long theropoda sống cách ngày nay 155 tới 150 triệu năm trước vào cuối kỷ Jura (Kimmeridgian tới đầu Tithonian). Tên "Al [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của Allosaurus
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Chi Khủng long tiền sừng Chi Thằn lằn bay không răng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa