Ý nghĩa của từ Allosaurus là gì:
Allosaurus nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Allosaurus. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Allosaurus mình

1

0   0

Allosaurus


Allosaurus /ˌælɵˈsɔrəs/ là một chi khủng long theropoda sống cách ngày nay 155 tới 150 triệu năm trước vào cuối kỷ Jura (Kimmeridgian tới đầu Tithonian). Tên "Al [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Allosaurus


Allosaurus /ˌælɵˈsɔrəs/ là một chi khủng long theropoda sống cách ngày nay 155 tới 150 triệu năm trước vào cuối kỷ Jura (Kimmeridgian tới đầu Tithonian). Tên "Al [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Allosaurus
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chi Khủng long tiền sừng Chi Thằn lằn bay không răng >>