Ý nghĩa của từ ASEAN là gì:
ASEAN nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ ASEAN. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ASEAN mình

1

5   0

ASEAN


(Association of South-East Asian Nations) Hiệp hội các nước Đông Nam á (gồm Bru-nây, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin- [..]
Nguồn: vdict.com

2

3   0

ASEAN


từ tiếng Anh “The Association of Southeast Asian Nations” được dịch là Hiệp hội các nước Đông Nam Á. 24/2006/QĐ-BYT
Nguồn: thuvienphapluat.vn

3

3   1

asean


Hiệp hội các nước Đông Nam A (Association of South-East Asian Nations).
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

2   0

ASEAN


(Association of South-East Asian Nations) Hiệp hội các nước Đông Nam á (gồm Bru-nây, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin- [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

2   1

ASEAN


Hiệp hội các nước Đông Nam á (gồm Bru-nây, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po).
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

2   1

ASEAN


Association of South-East Asian Nations :Hiệp hội các nước Đông Nam Á
Nguồn: wattpad.com

7

1   3

ASEAN


Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (tiếng Anh: Association of Southeast Asian Nations, viết tắt là ASEAN) là một liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của cá [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của ASEAN
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ANZUS B40 >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa