Ý nghĩa của từ AFC là gì:
AFC nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ AFC. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa AFC mình

1

0   0

AFC


tên viết tắt
Ẩn danh - Ngày 07 tháng 8 năm 2014

2

0   1

AFC


Liên đoàn Bóng đá Châu Á
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

3

0   1

AFC


Liên đoàn Bóng đá Châu Á 224/QĐ-BNV
Nguồn: thuvienphapluat.vn

4

0   1

AFC


AFC là một từ chữ đầu có thể đứng cho:
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của AFC
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thủng ruột thừa Xoang miệng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa