Ý nghĩa của từ ADI là gì:
ADI nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ADI. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ADI mình

1

2   1

ADI


Lượng ăn vào hàng ngày có thể chấp nhận được tính theo mg/kg khối lượng cơ thể/ngày
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

2

2   1

ADI


Lượng ăn vào hàng ngày có thể chấp nhận được tính theo mg/kg khối lượng cơ thể/ngày 760/2000/QĐ-BTS
Nguồn: thuvienphapluat.vn

3

0   1

ADI


Lượng ăn vào hàng ngày chấp nhận được
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

4

0   1

ADI


Lượng ăn vào hàng ngày chấp nhận được 01/2011/TT-BYT
Nguồn: thuvienphapluat.vn

Thêm ý nghĩa của ADI
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ACC Xoang mặt >>