Ý nghĩa của từ ADI là gì:

ADI nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ADI. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ADI mình

1.

2   1

ADI


Lượng ăn vào hàng ngày có thể chấp nhận được tính theo mg/kg khối lượng cơ thể/ngày
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

2.

2   1

ADI


Lượng ăn vào hàng ngày có thể chấp nhận được tính theo mg/kg khối lượng cơ thể/ngày 760/2000/QĐ-BTS
Nguồn: thuvienphapluat.vn

3.

0   1

ADI


Lượng ăn vào hàng ngày chấp nhận được
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

4.

0   1

ADI


Lượng ăn vào hàng ngày chấp nhận được 01/2011/TT-BYT
Nguồn: thuvienphapluat.vn


Thêm ý nghĩa của ADI
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ACC Xoang mặt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa