Ý nghĩa của từ ảo tượng là gì:
ảo tượng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ảo tượng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ảo tượng mình

1

0   0

ảo tượng


Hiện tượng quang học xảy ra ở các xứ nóng, khiến nhìn thấy ảnh lộn ngược của những vật ở xa mà tưởng lầm phía trước có mặt nước.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ảo tượng


d. Hiện tượng quang học xảy ra ở các xứ nóng, khiến nhìn thấy ảnh lộn ngược của những vật ở xa mà tưởng lầm phía trước có mặt nước.. Các kết quả [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ảo tượng


d. Hiện tượng quang học xảy ra ở các xứ nóng, khiến nhìn thấy ảnh lộn ngược của những vật ở xa mà tưởng lầm phía trước có mặt nước.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của ảo tượng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ảnh ảo ấm áp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa