Ý nghĩa của từ ám muội là gì:
ám muội nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ám muội. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ám muội mình

1

2   1

ám muội


Lén lút, không chính đáng. | : ''Ý định '''ám muội'''.'' | : ''Việc làm '''ám muội'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   1

Ám muội


(việc làm) không rõ ràng, có điều gì đó không chính đáng, phải giấu kín hành động ám muội kh&oc [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   0

ám muội


t. Lén lút, không chính đáng. Ý định ám muội. Việc làm ám muội.
Nguồn: vdict.com

4

0   0

ám muội


t. Lén lút, không chính đáng. Ý định ám muội. Việc làm ám muội.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của ám muội
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ám chỉ án sát >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa