Ý nghĩa của từ á kim là gì:
á kim nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ á kim. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa á kim mình

1

2   2

Á kim


tên gọi chung các đơn chất không có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt kém arsenic, silicium là những nguyên tố á kim
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   1

Á kim


Á kim gồm những nguyên tố hóa học B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po; chúng nằm giữa kim loại và phi kim trong bảng tuần hoàn. Phụ thuộc vào điều kiện môi trường chúng c [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   2

á kim


. Tên gọi chung các đơn chất không phải kim loại; nguyên tố không kim loại.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   2

á kim


d. (cũ). Tên gọi chung các đơn chất không phải kim loại; nguyên tố không kim loại.
Nguồn: vdict.com

5

0   2

Á kim


Á kim gồm những nguyên tố hóa học B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po; chúng nằm giữa kim loại và phi kim trong bảng tuần hoàn. Phụ thuộc vào điều kiện môi trường chúng c [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

0   3

á kim


d. (cũ). Tên gọi chung các đơn chất không phải kim loại; nguyên tố không kim loại.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của á kim
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yểu điệu âm cung >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa